Galego Castellano

Voto das persoas electoras temporalmente no estranxeiro

Electores/as

Deben reunir os seguintes requisitos conxuntamente:

 • Estar censado/a en Galicia e residir temporalmente no exterior, polo que non poden exercer o voto presencial.
 • Non poder exercer o voto por correo porque os trámites deben ser realizados polo/a propio/a elector/a, persoalmente, nas oficinas de Correos do territorio nacional.
 • Non estar rexistrados/as no Censo electoral de residentes ausentes (CERA) por non residir con carácter permanente no estranxeiro.
 • Estar rexistrado/a en o Rexistro de Matrícula do Consulado como non residente. De non estalo, poderá facelo no mesmo momento no que recolla a solicitude para o voto ou cando vaia a entregala.

Procedemento

 • Recoller o impreso de solicitude do voto por correo, nos Consulados e Seccións Consulares de Embaixadas ou presionando aquí
 • O prazo para efectuar a solicitude será ata o 20 de xaneiro de 2024.
 • Presentarse nas Oficinas Consulares ou Seccións Consulares das Embaixadas e entregar a solicitude cuberta dirixida á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, indicando a dirección postal no que desexa recibir a documentación (será preciso identificarse con DNI ou pasaporte para a verificación da inscrición no rexistro como “non residente” así como a coincidencia da firma que figura na solicitude co DNI ou pasaporte)
 • Seguidamente o Consulado remitirá a solicitude de voto por correo á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente a cal procederá da seguinte maneira:
  • Unha vez recibida a solicitude, anotará no censo que o elector/para vai a votar por este procedemento #a fin de que non vote persoalmente, o día da votación, na mesa electoral.
  • Unha vez proclamadas as candidaturas enviará a documentación entre o día 23 e o 29 de xaneiro 2024 por correo certificado e urxente ao domicilio do elector/a en o estranxeiro (salvo que se produciron impugnacións ás candidaturas, nese caso o envío poderá demorarse ata o 6 de febreiro de 2024). En concreto recibirá:
   • Folla explicativa.
   • Certificado de inscrición no censo.
   • Papeletas e sobre de votación.
   • Sobre dirixido á mesa electoral.
   • Impreso para a devolución dos gastos de envío do voto por correo.
  • Unha vez que o elector/para recibiu a documentación, introducirá no sobre dirixido á mesa electoral:
   • O certificado de inscrición no censo.
   • O sobre de votación con la papeleta elegida.
   • E, se así o desexa, o impreso cuberto para a devolución dos gastos de franqueo polo envío do voto á mesa electoral.


O prazo para remitir o voto por correo será ata o 14 de febreiro. 

Será indispensable para a validez do voto que conste claramente no sobre dirixido á mesa electoral un cuño ou outra inscrición oficial da Oficina de Correos do Estado que certifique o cumprimento do requisito do envío do voto tres días antes de ter lugar as eleccións.