Galego Castellano

Instrucións voto por correo

VOTO POR CORREO DAS PERSOAS RESIDENTES EN ESPAÑA

Electores

A lexislación electoral prevé o voto por correo para aqueles/as electores/as que na data da votación (neste caso o 18 de febreiro de 2024) teñan prevista a súa ausencia da localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito ao voto. Á súa vez tamén poden votar por correo quen por enfermidade ou incapacidade física non puidesen presentarse no lugar da votación. Para isto só é necesario que o solicite no momento oportuno e despois envíe o seu voto dentro do prazo, nas condicións e coa documentación que se lle facilita.

Unha vez feita a solicitude do voto por correo non se poderá votar persoalmente.

Procedemento

 • Cubrir a solicitude do voto por correo:


A solicitude do voto por correo pode facerse por calquera das canles seguintes:

- Presencialmente


Esta petición debe ser realizada persoalmente polos electoras ou electores interesados, salvo en caso de enfermidade ou discapacidade que lle impida realizar persoalmente dita petición a cal terá que ser acreditada mediante certificación médica oficial. Neste último caso pode ser presentada por outra persoa autorizada notarial ou consularmente.

Os impresos poderá atopalos:

  • En todas as Oficinas de Correos de España
  • Ou pode descargar o formulario aquí


- De maneira telemática

Se dispón de DNI electrónico ou certificado dixital, poderá facer a súa solicitude premendo aquí

 • Lugar de presentación:

A solicitude cuberta deberá ser presentada persoalmente en calquera Oficina de Correos. O persoal funcionario de Correos encargado de recibila esixirá á persoa interesada a exhibición do seu documento acreditativo da identidade (DNI, pasaporte ou permiso de conducir) e comprobará a coincidencia da firma. En ningún caso admitirase fotocopia do mesmo.

 • Prazo para solicitar o voto por correo:


Pódese solicitar o voto por correo desde o 26 de decembro de 2023 ata o 8 de febreiro de 2024, ambos inclusive

Con todo, se Vd. pensa exercer o dereito ao voto por correo non espere a última hora. Formule a solicitude canto antes.

 • Recepción da documentación para o voto por correo:


A Delegación da Oficina do Censo Electoral correspondente, enviará por correo certificado, entre os días 29 de xaneiro do 2024 e 11 de febreiro do 2024, ao domicilio indicado por Vd. na solicitude do voto por correo, a documentación necesaria para exercer o voto:

  • Papeletas e sobres de votación.
  • O certificado de inscrición no censo.
  • Un sobre no que figurará a dirección da Mesa onde lle correspondería votar.
  • Unha folla explicativa.


Esta documentación debe ser recibida persoalmente polo elector ou electora previa acreditación da súa identidade. De non atoparse no seu domicilio, terá que acudir persoalmente a recollida á oficina de Correos correspondente.

 • Envío do voto por correo:


Recollida persoalmente esta documentación, o elector/a deberá escoller a papeleta de voto, introducila no sobre de votación e pechalo. Dito sobre de votación introducirase no sobre dirixido á Mesa xunto co certificado do Censo e remitirao por correo certificado en todo caso ata o 15 de febreiro de 2024 (prazo ampliado segundo o acordo 1/2024 da Xunta Electoral Central). Este sobre non necesita franqueo.

As persoas que solicitaron o voto por correo pero que non poidan acudir persoalmente á oficina de Correos para presentar a documentación electoral, deberán outorgar unha autorización para que a entrega sexa realizada por outra persoa no seu nome. A autorización deberá ser asinada polo/a elector/a e acompañarse de fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento oficial identificativo.Pode descargar o modelo de representación aquí.

O persoal de Correos non aceptará a entrega de documentación electoral pertencente a outro/a elector/a se non se acompaña da correspondente autorización asinada polo/a elector/a, que deberá ser conservada, xunto á fotocopia do documento oficial acreditativo do/a elector/a e de quen entrega no seu nome a documentación electoral, para a súa remisión á Xunta Electoral de Zona correspondente.

O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e trasladaraa ás devanditas Mesas ás nove da mañá. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse no devandito día, ata as vinte horas do mesmo. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará ao dispoñer das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona e destruiranse.

Lectura Facil TAMÉN PODE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN A TRAVÉS DA SEGUINTE GUÍA DE FÁCIL LECTURA (ELABORADA SEGUINDO AS PAUTAS DE LECTURA FÁCIL DE INCLUSIVE EUROPE E A NORMA UNE 153101 EX): Descargar aquí

 

VOTO DAS PERSOAS ELECTORAS TEMPORALMENTE NO ESTRANXEIRO

Electores/as

Deben reunir os seguintes requisitos conxuntamente:

 • Estar censado/a en Galicia e residir temporalmente no exterior, polo que non poden exercer o voto presencial.
 • Non poder exercer o voto por correo porque os trámites deben ser realizados polo/a propio/a elector/a, persoalmente, nas oficinas de Correos do territorio nacional.
 • Non estar rexistrados/as no Censo electoral de residentes ausentes (CERA) por non residir con carácter permanente no estranxeiro.
 • Estar rexistrado/a en o Rexistro de Matrícula do Consulado como non residente. De non estalo, poderá facelo no mesmo momento no que recolla a solicitude para o voto ou cando vaia a entregala.

Procedemento

 • Recoller o impreso de solicitude do voto por correo, nos Consulados e Seccións Consulares de Embaixadas ou presionando aquí
 • O prazo para efectuar a solicitude será ata o 20 de xaneiro de 2024.
 • Presentarse nas Oficinas Consulares ou Seccións Consulares das Embaixadas e entregar a solicitude cuberta dirixida á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, indicando a dirección postal no que desexa recibir a documentación (será preciso identificarse con DNI ou pasaporte para a verificación da inscrición no rexistro como “non residente” así como a coincidencia da firma que figura na solicitude co DNI ou pasaporte)
 • Seguidamente o Consulado remitirá a solicitude de voto por correo á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente a cal procederá da seguinte maneira:
  • Unha vez recibida a solicitude, anotará no censo que o elector/para vai a votar por este procedemento #a fin de que non vote persoalmente, o día da votación, na mesa electoral.
  • Unha vez proclamadas as candidaturas enviará a documentación entre o día 23 e o 29 de xaneiro 2024 por correo certificado e urxente ao domicilio do elector/a en o estranxeiro (salvo que se produciron impugnacións ás candidaturas, nese caso o envío poderá demorarse ata o 6 de febreiro de 2024). En concreto recibirá:
   • Folla explicativa.
   • Certificado de inscrición no censo.
   • Papeletas e sobre de votación.
   • Sobre dirixido á mesa electoral.
   • Impreso para a devolución dos gastos de envío do voto por correo.
  • Unha vez que o elector/para recibiu a documentación, introducirá no sobre dirixido á mesa electoral:
   • O certificado de inscrición no censo.
   • O sobre de votación con la papeleta elegida.
   • E, se así o desexa, o impreso cuberto para a devolución dos gastos de franqueo polo envío do voto á mesa electoral.


O prazo para remitir o voto por correo será ata o 14 de febreiro. 

Será indispensable para a validez do voto que conste claramente no sobre dirixido á mesa electoral un cuño ou outra inscrición oficial da Oficina de Correos do Estado que certifique o cumprimento do requisito do envío do voto tres días antes de ter lugar as eleccións.

 

VOTO DAS PERSOAS ELECTORAS RESIDENTES PERMANENTEMENTE NO ESTRANXEIRO

Electores/as

Poderán votar desde o estranxeiro os/as electores/as rexistrados a día 1 de outubro de 2023 no Censo de residentes ausentes que vivan no estranxeiro de forma permanente (CERA).


Procedemento:

Non é preciso presentar ningunha solicitude como paso previo para o exercicio do voto.


As Delegacións Provinciais da Oficina do Censo Electoral remitirán de oficio a documentación electoral á dirección de inscrición de cada elector.


Faranse dous envíos:

 • Nun primeiro envío os electores recibirán do 13 ao 19 de xaneiro de 2024(prazo ao que haberá que sumar o tempo que tarde en chegar a documentación ao domicilio no estranxeiro):
  • O sobre no que figure a dirección da Xunta Electoral competente.
  • O sobre onde apareza a dirección da Oficina Consular na que estean inscritos
  • O sobre de votación.
  • Dous certificados idénticos de estar rexistrado no censo de electores residentes ausentes que viven no estranxeiro.
  • Folla informativa
 • Realizarase un segundo envío entre o 24 e o 28 de xaneiro de 2024 (salvo no caso de que se produciron impugnacións ás candidaturas, nese caso o envío poderá demorarse ata o 3 de febreiro de 2024), coas papeletas. Tamén poderán descargar as papeletas ata o 15 de febreiro, a través da seguinte ligazón: Premer aquí

Unha vez recibida a documentación, os/as electores/as teñen dúas posibilidades para exercer o seu dereito a voto:

 •  Por correo ao Consulado, remitindo o sobre dirixido á Xunta Electoral competente para o seu escrutinio, por correo certificado ata o sábado 13 de febreiro.
 •    Depositando o seu voto en urna, entregando persoalmente o sobre na oficina consular na que están rexistrados. Para este caso, o prazo vai desde o 10 ao 15 de febreiro (ambos inclusive)

En ambos os supostos será indispensable para a validez destes votos que conste claramente no sobre remitido á Xunta Electoral Provincial un cuño ou outra inscrición oficial da Oficina de Correos do Estado que certifique, de modo indubidable, o cumprimento do requisito temporal.


Tamén é requisito indispensable, que no sobre que se remite á Xunta Electoral Provincial, engádase unha fotocopia do pasaporte ou do documento nacional de identidade (DNI), expedidos polas autoridades españolas, ou na súa falta, unha certificación de nacionalidade expedida polo Consulado de España no país de residencia.


O día do escrutinio xeral, e antes de que se faga, a Xunta Electoral competente correspondente constitúese en mesa electoral, ás oito horas da mañá, cos/as interventores/as que para tal efecto designen as candidaturas concorrentes.

A continuación, o seu presidente/para procederá a introducir na urna ou urnas sóbrelos de votación dos residentes ausentes recibidos ata ese día, e o/a secretario/a anota os nomes dos/as votantes na correspondente lista. Acto seguido, a Xunta escruta todos estes votos e incorpora os resultados ao escrutinio xeral.