Galego Castellano

Voto accesible para personas con discapacidade visual

Electores

Aquelas persoas con discapacidade visual que coñezan o sistema de lecto-escritura Braille e que recoñecesen un grao de minusvalía igual ou superior ao 33% ou sexan afiliados/as á Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

A utilización deste procedemento é voluntaria, polo que aquelas persoas que o desexen poderán seguir sendo asistidas por unha persoa da súa confianza, tal e como prevé a Lei orgánica do réxime electoral xeral.

Procedemento

O procedemento de voto accesible para as persoas con discapacidade visual consiste na utilización de papeletas normalizadas, xunto cunha documentación específica en sistema Braille que se atopará baixo a custodia do presidente/a de a mesa electoral na que lle corresponde exercer o dereito de voto.

O voto accesible solicítase mediante unha chamada ao teléfono gratuíto do Elector 900 815 424 posto á súa disposición pola Xunta de Galicia desde o día da convocatoria ata 27 días despois (ambos inclusive). A data límite será o 22 de xaneiro.

Os/as electores/as deben indicar na súa comunicación: nome, apelidos, domicilio, documento nacional de identidade e número de teléfono de contacto. Ademais, deben manifestar o coñecemento do sistema de lecto-escritura Braille e que recoñeceron un grao de minusvalía igual ou superior ao 33%, ou ser afiliados á Organización Nacional de Cegos Españois. A Administración poderá requirir en calquera momento a verificación destes datos. Realizada a comunicación, o/a elector/a con discapacidade visual recibirá unha confirmación que o/a habilitará para recoller a documentación na correspondente mesa electoral.

A documentación necesaria para este procedemento será a seguinte:

  • Instrucións explicativas sobre a utilización da documentación, impresos en sistema Braille.
  • Sobre de votación normalizado.
  • Sobre por cada unha das candidaturas coa indicación desta en tinta e en sistema Braille.
  • Dentro dos sobres, o/a elector/a atopará a papeleta de votación normalizada correspondente á candidatura indicada no exterior.

O día da votación, o/a presidente/a de a mesa ou, no seu caso, algún dos/as vocais, fará entrega da documentación que integra o procedemento de voto accesible e indicará o espazo do colexio electoral habilitado para a súa manipulación.Porén, estas persoas poden,se o desexan, levar o maletín fóra do local electoral e regresar máis tarde á mesa para emitir o seu voto.

Unha vez identificada a opción de voto e introducida a papeleta no sobre de votación, o/a elector/a dirixirase de novo á mesa electoral e fará entrega do seu voto ao/a presidente/a para a súa introdución na urna electoral.