Galego Castellano

Votación por correo desde España

 • Como se vota por correo desde España?

  Para votar por correo só é necesario solicitalo no momento oportuno e enviar o voto dentro do prazo nas condicións e coa documentación que se lle facilitan ao/a elector/a. O procedemento que hai que seguir é o seguinte: os/as electores/as que prevexan que na data da votación non se atoparán na localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito de voto, ou que non poidan comparecer, poden emitir o seu voto por correo, así como solicitude á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, cos requisitos seguintes:

          - O/O elector/para solicitará da correspondente Delegación, a partir da data da convocatoria e ata o décimo día anterior á votación (desde o 26 de Decembro de 2023 ata o 8 de Febreiro de 2024), un certificado de inscrición no Censo. Dita solicitude poderase formular de maneira telemática a través da web de correos, se dispón de certificado electrónico ou presencialmente acudindo a calquera oficina de Correos, onde se lles facilitará o impreso correspondente (se o desexan, tamén poden descargar o impreso pulsando aquí).

          -  No caso de que o/o elector/para opte pola tramitación presencial, unha vez cuberto o impreso, entregarao persoalmente en calquera Oficina de Correos. O/A funcionario/a de Correos encargado/a de recibila esixirá á persoa interesada a exhibición do seu documento nacional de identidade e comprobará a coincidencia da firma. En ningún caso admitirase para estes efectos fotocopia do documento nacional de identidade.

          - En caso de enfermidade ou incapacidade que impida a formulación persoal da solicitude, cuxa existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial e gratuíta, aquela poderá ser efectuada en nome da persoa electora por outra persoa autorizada notarial ou consularmente mediante documento que se estenderá individualmente en relación con cada elector/a e sen que en leste poida incluírse varios electores/as, nin unha mesma persoa representar máis dun/unha elector/a. A Xunta Electoral comprobará, en cada caso, a concorrencia das circunstancias á que se refire este apartado.

  Os servizos de Correos remitirán no prazo de tres días toda a documentación presentada ante estes a a Oficina do Censo Electoral correspondente.

  Recibida a solicitude á que fai referencia o artigo anterior, á Delegación Provincial comprobará a inscrición, realizará a anotación correspondente no censo, co fin de que o día das eleccións non se realice o voto persoalmente, e estenderá o certificado solicitado.
  A Oficina do Censo Electoral remitirá por correo certificado ao/a elector/a,entre os días 29 de Xaneiro e  o 11 de Febreiro, ao domicilio por el/oa indicado ou, na súa falta, ao que figure no censo, as papeletas e sobres electorais, xunto co certificado mencionado no parágrafo anterior, e un sobre no que figurará a dirección da Mesa onde lle corresponda votar. Cos anteriores documentos incluirase unha folla explicativa.

  O aviso de recibo acreditativo da recepción da documentación á que alude o parágrafo anterior deberá ser asinado persoalmente polo/a interesado/a, previa acreditación da súa identidade. En caso de non atoparse no seu domicilio, comunicaráselle que deberá comparecer por se ou a través de persoa autorizada notarial ou consularmente, na oficina de Correos correspondentes para, despois da debida acreditación, recibir a documentación para o voto por correo, cuxo contido se fará constar expresamente no aviso.

  Unha vez que o elector escolla a papeleta de voto, introduciraa no sobre de votación e pecharao.

  Incluirá o sobre de votación e o certificado no sobre dirixido á Mesa e remitirao por correo certificado en todo caso antes do terceiro día previo ao da celebración das eleccións (neste caso,o prazo de depósito do voto por correo finalizará o 15 de febreiro de 2024 (prazo ampliado segundo o acordo 1/2024 da Xunta Electoral Central). Este sobre non necesita franqueo.

  As persoas que solicitaron o voto por correo pero que non poidan acudir persoalmente á oficina de Correos para presentar a documentación electoral, deberán outorgar unha autorización para que a entrega sexa realizada por outra persoa no seu nome. A autorización deberá ser asinada polo/a elector/a e acompañarse de fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento oficial identificativo.Pode descargar o modelo de representación aquí.

  O persoal de Correos non aceptará a entrega de documentación electoral pertencente a outro/a elector/a se non se acompaña da correspondente autorización asinada polo/a elector/a, que deberá ser conservada, xunto á fotocopia do documento oficial acreditativo do/a elector/a e de quen entrega no seu nome a documentación electoral, para a súa remisión á Xunta Electoral de Zona correspondente.

  O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e trasladará ás devanditas Mesas ás nove da mañá. Así mesmo, seguirá dando traslado de que poida recibirse no devandito día, ata as vinte horas de leste. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará ao dispor das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona.

 • Guía de fácil lectura

  Tamén pode acceder á información relacionado co voto por correo a través da seguinte guía de fácil lectura (elaborada seguindo as pautas de lectura fácil de Inclusive Europe e a Norma UNE 153101 EX) premendo aquí