Galego Castellano

Voto do persoal vinculado á defensa en situacións excepcionais

Electores/as

 • Persoal embarcado en buques da armada ou que, por pertencer a unidades militares terrestres ou aéreas, atópese destacado fóra do territorio nacional, en situacións vinculadas coa defensa nacional, e que participe ou coopere coas forzas dos países aliados e de organizacións internacionais, en misións de asistencia humanitaria ou mantemento da paz internacional, que se atopen nesa situación desde a data de convocatoria das eleccións ata a súa celebración
 • Persoal da Garda Civil que se atope embarcado ou destacado fora do territorio nacional, en situacións excepcionais vinculadas coa Defensa Nacional, e que participe ou coopere en misións de asistencia humanitaria ou de mantemento da paz e seguridade internacional, así como naquelas actividades que promovan o mantemento da seguridade pública no ámbito internacional.


Procedemento

O/a comandante do buque ou o/a xefe/a da unidade remitiralle a relación do persoal que desexa exercer o seu dereito de sufraxio á unidade correspondente en función do tipo de persoal do que se trate:

 • o Director/a Xeneral de persoal do Ministerio de Defensa (no caso das Forzas Armadas)
 • á Secretaría de Cooperación Internacional da Dirección Xeral da Garda Civil (no caso da Garda Civil)

Estes tramitan as solicitudes de certificado de inscrición no Censo electoral a partir de 26 de decembro do 2023 e ata:

 • o vixésimo quinto día posterior á convocatoria no caso da Garda Civil
 • o décimo día anterior á votación no caso das Forzas Armadas


Por cada solicitante farase constar:

 • Nome e apelidos do/a solicitante.
 • Número de DNI.
 • Data de nacemento.
 • Provincia e municipio de nacemento.
 • Provincia e municipio de residencia no que está incluído no Censo electoral.
 • Rúa e número do seu domicilio.

A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente, unha vez comprobada a inscrición do/a interesado/a, remite a documentación electoral polo procedemento máis urxente posible, fágaa chegar aos/as destinatarios/as.


En concreto, o/o elector/para recibirá a seguinte documentación:

 • As papeletas e sobres electorais.
 • Certificado de inscrición no Censo electoral.
 • Sobre no que figurará a dirección da mesa onde lle corresponda votar.
 • Folla explicativa.

O/a elector/para procede a exercer o seu dereito a voto unha vez que recibe a documentación. Os votos emitidos son postos a cargo do/a comandante do buque ou xefe/a da unidade, que os custodia ata a recollida polo/a encargado/a de o seu transporte a territorio nacional.


A Dirección Xeral de Persoal do Ministerio de Defensa ou no seu caso, a Secretaría de Cooperación Internacional da Dirección Xeral da Garda Civil fará chegar os votos recibidos á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A., que se asegurará da remisión en tempo hábil dos devanditos votos ás Mesas Electorais.